Search
On FM Scout you can chat about Football Manager in real time since 2011. Here are 10 reasons to join!

Request translation assistance to the community.

Started on 3 November 2014 by kinmar
Latest Reply on 8 November 2014 by kinmar
  • POSTS5
  • VIEWS7511
 
kinmar's avatar Group kinmar
9 yearsEdited
Hi all.

I am responsible for the French pack logos TCM (TCM14 and TCM15).
Given the international pack that took importance, I set up multiple languages ​​for official page. I contented myself with to translate the name of the country, but for the rest, I would like real translation (and no translation via google trad) to as many people around the world can understand.


And after talking to Stam, I come to you, members of the community to help me. I received the English translation from a friend VFLnet (because I am faithful to the French reputation, I'm bad as in English, this text will be the proof I suppose) and I'm going to propose to the on.

Languages ​​I want to:
- Portuguese : OK (Moquiwa)
- Italian : OK (Anderoxi)
- German
- Dutch : OK (Kriek)
- Turkish
- Swedish
- Finnish
- Greek
- Czech
- Croatian
- Poland : OK (Marrtac)
- Russia : in progress (AlienInRussia)
- Slovakia : OK (Patres10)

I have nothing to offer in return except your name or nickname in the translated page as is already the case for the Spanish page. This is logical because you spent a few minutes for it.

You can answer the following with translations or contact me through social networks or email Logo-World.net: [email protected]

Thank you in advance and here is the text to be translated:

Megapack : x Club logos + x Competitions/Federations/Defaults + Flags
Informations :
Contains various logos type «normal», «small» and «background left/right».
Bonus: Adboards banners from our partners showing during games are included in this pack:
Here is a not exhaustive list of official and community skins which will allow you to display TCM15 logos at the best :
Screenshot (click to enlarge):
You want to add a missing logo into TCM15 pack?
Follow the link
Greetings :
Thomasom for creating the template and the time spent on this pack.
Kinmar for enhancing the template (functional level), participating to this project and hosting on Logo-World.net.
Sualg-Bilbao for his active involvement (mainly on Asian countries).
– MatheusMux, Renato and Borell from FManager Brasil for their help on South American logos.
– Frimimout from FM.net for his help on African logos (Tunisia, Morocco, Mali, Congo and Angola).
– ArturM for the quantity of Polish logos provided.
Installing TCM15 Megapack:
Unzip the downloaded file with a unzipping tool like 7zip or WinRar.
Copy all folders and files from the folder «Megapack TCM15» to the following path: Documents/Sports Interactive/Football Manager 2015.
In the game, go to settings and then in Interface
In the part Theme, untag the box «Use cache memory to reduce loading time» and tag the box «Reload the theme after confirmation changes in settings»
Confirm changes. Logos will appear.
Warnings:
This creation (TCM15) is a property of the site Logo-World.net and is in free use for personal use only.
The only authorized download links are the official links available on the site to monitor the downloads statistics.
If you wish to integrate our creation into a presentation, your own graphics, for any public use, thanks for asking us the permission.
Logo-World.net is a non profit website and only wishes to help the Football Manager gamers community. However, some recognition isn’t much asking for a time wasting work. Therefore, thanks for respecting these few rules.
Additional Information:
(Website link)
(Forum link)
(Website email)
Slovak translation:

Megapack: x klubových log + x súťažných / federácií / defaultných + Vlajky
Informácie:
Obsahuje rôzne typy "normálne", "malé" a "ľavé/pravé pozadia log».
Bonus: v tomto balení sú obsiahnuté reklamné plochy od našich partnerov, ktoré sa zobrazujú počas hry:
Tu je zoznam oficiálnych i komunitných skinov, ktoré vám umožnia najlepšie zobraziť TCM15 logá:
Obrázky z hry (kliknite pre zväčšenie):
Chýba vám nejaké logo v TCM15?
Kliknite na odkaz
Poďakovanie:
Thomasom pre vytvorenie šablóny a čas strávený na tomto projekte.
Kinmar pre zlepšenie šablóny (funkčnosťou), účasť na tomto projekte a hosting na Logo-World.net.
Sualg-Bilbao za jeho aktívnu pomoc (najmä pri ázijských krajínách).
- MatheusMux, Renato a Borrell z FManager Brasil za ich pomoc pri juhoamerických logách.
- Frimimout z FM.net za jeho pomoc s africkými logami (Tuniska, Maroka, Mali, Konga a Angoly).
- ArturM pre množstvo poskytnutých poľských log.
Inštalácia TCM15 Megapack:
Rozbaľte stiahnutý súbor archivačným programom, ako je 7zip alebo WinRAR.
Skopírujte všetky priečinky a súbory z priečinka «Megapack TCM15» do: Dokumenty/Sports Interactive/Football Manager 2015.
V hre choďte na položku Nastavenia a kliknite na Užívateľské rozhranie
V časti Vzhľad, odznačiť políčko "Používať medzipamäť pre rýchlejšie načítanie» a označte políčko "Znovu načítať skin po potvrdení zmien v nastaveniach»
Potvrďte zmeny. Logá sa zobrazia.
Upozornenie:
Tento výtvor (TCM15) je majetkom webu Logo-World.net a smie byť použitý len pre osobnú potrebu.
Jedinými oprávnenými odkazmi na stiahnutie sú tie na oficiálnej webovej stránke, kvôli sledovaniu štatistiky sťahovania.
Ak chcete integrovať našu tvorbu do vašej prezentácie pre akékoľvek verejné použitie, čiže vlastnej grafickej tvorby, ďakujeme za požiadanie o naše povolenie.
Logo-World.net je nezisková stránka a chce len pomôcť spoločenstvu hráčov Football Manager. Avšak je zadosťučinením získať nejakú pozornosť na tejto scéne za množstvo práce venovanej tomuto projektu. Preto ďakujeme za rešpektovanie týchto pár pravidiel.
Ďalšie informácie:
(Domovská stránka link)
(Fórum link)
(email)
Thank you Patres10


Nobody else for take a moment? I thank you in advance.
Italian translation
Megapack: x Loghi squadre di club + x Competizioni/Federazioni/Defaults + Bandiere
Informazioni:

Include vari loghi tra cui “normali”, “mini” e “sfondi sinistro/destro”.
In più: sono inclusi in questo pack cartelloni pubblicitari dai nostri partners che verranno mostrati nelle partite.
Qui una lista non completa di skins ufficiali e non che vi permetteranno di visualizzare al meglio i loghi TCM15.
Screenshot (clicca per ingrandire)
Vuoi aggiungere un logo mancante nel TCM15 pack?
Segui il link
Ringraziamenti:
Thomasom per aver creato il template e per il tempo speso per realizzare il pack.
Kinmar per aver migliorato il template (livelli funzionali), aver partecipato a questo progetto e concesso lo spazio su Logo.World.net.
Sualg-Bilbao per il suo lavoro (principalmente nazioni asiatiche).
MatheusMux, Renato e Borell da FManager Brasil per il loro aiuto per quanto riguarda i loghi sudamericani.
Frimimout da FM.net per il suo aiuto con le nazioni africane (Tunisia, Marocco, Mali, Congo e Angola).
ArturM per aver provveduto ai loghi polacchi.
Per installare il TCM15 Megapack:
Estrarre il file con un programma come 7zip o WinRar.
Copiare tutte le cartelle ed i files dalla cartella “Megapack TCM15” in questo percorso: Documenti/Sports Interactive/Football Manager 2015.
Avviare il gioco, andare in “Impostazioni” e poi selezionare “Interfaccia”.
Nella sezione “Aspetto”, togliere la spunta su “Usa la cache per ridurre il tempo di caricamento delle pagine” e metterla in “Ricarica la skin quando si confermano modifiche nelle Preferenze”.
Confermare i cambiamenti. Ora i loghi verranno mostrati.
Avvertenze:
Questa creazione (TCM15) è proprietà del sito Logo-World.net ed è gratuita solo ad uso personale.
Gli unici link per il download autorizzati sono gli unici disponibili sul sito al fine di monitorare le statistiche dei downloads.
Se vuoi contribuire all’implementazione di questa creazione con grafiche ad uso pubblico, sei pregato di chiederci l’autorizzazione.
Logo-World è un sito no profit e vuole soltanto aiutare la comunità dei giocatori di Football Manager. Tuttavia, per ringraziare ci vuole poco tempo e fa sempre molto piacere. In conclusione, grazie per aver rispettato queste poche regole.
Informazioni addizionali:
(Collegamento al sito)
(Collegamento al Forum)
(Collegamento all’indirizzo email)
1
Thank you

You are reading "Request translation assistance to the community.".

FMS Chat

Stam
hey, just wanted to let you know that we have a fb style chat for our members. login or sign up to start chatting.